بازدید مسوولان دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی

۲۵ دی ۱۳۹۸ ۱۸

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان سمنان، رئیس و معاونین دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به همراه مسوولان جهاددانشگاهی استان و پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی کشور، ضمن بازدید از آزمایشگاه ها و مراکز علمی، پژوهشی و تحقیقاتی این پژوهشگاه، در جریان آخرین دستاوردهای علمی، پژوهشی و درمانی پژوهشگاه رویان قرار گرفتند.