مراسم گرامیداشت چهل و دومین سالروز تشکیل جهاددانشگاهی - سمنان

۱۲ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۲:۳۱ ۲۴

همزمان با فرارسیدن 16 مرداد، مراسم گرامیداشت چهل و دومین سالروز تشکیل جهاددانشگاهی، با حضور رئیس، معاونین و اعضای جهاددانشگاهی استان سمنان برگزار شد.

مراسم گرامیداشت چهل و دومین سالروز تشکیل جهاددانشگاهی - سمنان
مراسم گرامیداشت چهل و دومین سالروز تشکیل جهاددانشگاهی - سمنان
مراسم گرامیداشت چهل و دومین سالروز تشکیل جهاددانشگاهی - سمنان
مراسم گرامیداشت چهل و دومین سالروز تشکیل جهاددانشگاهی - سمنان
مراسم گرامیداشت چهل و دومین سالروز تشکیل جهاددانشگاهی - سمنان
مراسم گرامیداشت چهل و دومین سالروز تشکیل جهاددانشگاهی - سمنان
مراسم گرامیداشت چهل و دومین سالروز تشکیل جهاددانشگاهی - سمنان
مراسم گرامیداشت چهل و دومین سالروز تشکیل جهاددانشگاهی - سمنان
مراسم گرامیداشت چهل و دومین سالروز تشکیل جهاددانشگاهی - سمنان
مراسم گرامیداشت چهل و دومین سالروز تشکیل جهاددانشگاهی - سمنان
مراسم گرامیداشت چهل و دومین سالروز تشکیل جهاددانشگاهی - سمنان
مراسم گرامیداشت چهل و دومین سالروز تشکیل جهاددانشگاهی - سمنان
مراسم گرامیداشت چهل و دومین سالروز تشکیل جهاددانشگاهی - سمنان
مراسم گرامیداشت چهل و دومین سالروز تشکیل جهاددانشگاهی - سمنان
مراسم گرامیداشت چهل و دومین سالروز تشکیل جهاددانشگاهی - سمنان
مراسم گرامیداشت چهل و دومین سالروز تشکیل جهاددانشگاهی - سمنان
مراسم گرامیداشت چهل و دومین سالروز تشکیل جهاددانشگاهی - سمنان
مراسم گرامیداشت چهل و دومین سالروز تشکیل جهاددانشگاهی - سمنان
مراسم گرامیداشت چهل و دومین سالروز تشکیل جهاددانشگاهی - سمنان
مراسم گرامیداشت چهل و دومین سالروز تشکیل جهاددانشگاهی - سمنان
مراسم گرامیداشت چهل و دومین سالروز تشکیل جهاددانشگاهی - سمنان