بازدید نماینده سمنان از روند احداث مرکز به نژاد دامی جهاددانشگاهی استان سمنان

۱۲ آذر ۱۴۰۱ | ۱۴:۰۴ ۱۲

نماینده سمنان، مهدیشهر و سرخه به همراه رئیس جهاددانشگاهی استان سمنان، از روند ساخت مرکز به نژاد دامی و اصلاح نژاد دام سبک جهاددانشگاهی استان سمنان در منطقه دربند شهرستان مهدیشهر بازدید کردند.

بازدید نماینده سمنان از روند احداث مرکز به نژاد دامی جهاددانشگاهی استان سمنان
بازدید نماینده سمنان از روند احداث مرکز به نژاد دامی جهاددانشگاهی استان سمنان
بازدید نماینده سمنان از روند احداث مرکز به نژاد دامی جهاددانشگاهی استان سمنان
بازدید نماینده سمنان از روند احداث مرکز به نژاد دامی جهاددانشگاهی استان سمنان
بازدید نماینده سمنان از روند احداث مرکز به نژاد دامی جهاددانشگاهی استان سمنان
بازدید نماینده سمنان از روند احداث مرکز به نژاد دامی جهاددانشگاهی استان سمنان
بازدید نماینده سمنان از روند احداث مرکز به نژاد دامی جهاددانشگاهی استان سمنان
بازدید نماینده سمنان از روند احداث مرکز به نژاد دامی جهاددانشگاهی استان سمنان
بازدید نماینده سمنان از روند احداث مرکز به نژاد دامی جهاددانشگاهی استان سمنان
بازدید نماینده سمنان از روند احداث مرکز به نژاد دامی جهاددانشگاهی استان سمنان
بازدید نماینده سمنان از روند احداث مرکز به نژاد دامی جهاددانشگاهی استان سمنان
بازدید نماینده سمنان از روند احداث مرکز به نژاد دامی جهاددانشگاهی استان سمنان