نشست پایان سال جهادگران جهاددانشگاهی استان سمنان

۲۸ اسفند ۱۴۰۱ | ۱۱:۴۷ ۲۱

در مراسمی با حضور رئیس جهاددانشگاهی استان سمنان، از تلاش و فعالیت جهادی جهادگران جهاددانشگاهی استان سمنان در سال 1401 تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان سمنان، در این مراسم که طبق سنت هر ساله، تحت عنوان «تجلیل از یک سال فعالیت جهادی» برگزار شد، از تلاش و فعالیت جهادگران جهاددانشگاهی سمنان تقدیر شد، همچنین در این مراسم، تعداد 6 نفر از جهادگران فعال فصل زمستان نیز تجلیل شدند.

نشست پایان سال جهادگران جهاددانشگاهی استان سمنان
نشست پایان سال جهادگران جهاددانشگاهی استان سمنان
نشست پایان سال جهادگران جهاددانشگاهی استان سمنان
نشست پایان سال جهادگران جهاددانشگاهی استان سمنان
نشست پایان سال جهادگران جهاددانشگاهی استان سمنان
نشست پایان سال جهادگران جهاددانشگاهی استان سمنان
نشست پایان سال جهادگران جهاددانشگاهی استان سمنان
نشست پایان سال جهادگران جهاددانشگاهی استان سمنان
نشست پایان سال جهادگران جهاددانشگاهی استان سمنان
نشست پایان سال جهادگران جهاددانشگاهی استان سمنان
نشست پایان سال جهادگران جهاددانشگاهی استان سمنان
نشست پایان سال جهادگران جهاددانشگاهی استان سمنان
نشست پایان سال جهادگران جهاددانشگاهی استان سمنان
نشست پایان سال جهادگران جهاددانشگاهی استان سمنان
نشست پایان سال جهادگران جهاددانشگاهی استان سمنان
نشست پایان سال جهادگران جهاددانشگاهی استان سمنان
نشست پایان سال جهادگران جهاددانشگاهی استان سمنان
نشست پایان سال جهادگران جهاددانشگاهی استان سمنان
نشست پایان سال جهادگران جهاددانشگاهی استان سمنان
نشست پایان سال جهادگران جهاددانشگاهی استان سمنان