دوره آموزشی تکنیسین داروخانه

تاریخ : ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

دوره آموزشی تکنیسین داروخانه

توسط جهاددانشگاهی استان سمنان برگزار می شود
برگزاری دوره آموزشی تکنیسین داروخانه 

 تلفن ثبت نام : 
023
33337000
33360981
33360980

روابط عمومی جهاددانشگاهی استان سمنان