بازدید رئیس و معاونین جهاددانشگاهی استان سمنان از مجموعه معادن و شرکت آلومینای ایران + فیلم

۰۱ تیر ۱۴۰۱ | ۱۱:۴۶ ۱۱

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان سمنان، رئیس و معاونین جهاددانشگاهی استان سمنان از مجموعه معادن و شرکت آلومینای ایران بازدید کردند، همچنین در نشستی با مدیر مجموعه شرکت آلومینای ایران زمینه های مختلف همکاری آموزشی، پژوهشی و فرهنگی بین طرفین بررسی شد.

فیلم/ بازدید رئیس و معاونین جهاددانشگاهی استان سمنان از مجموعه معادن و شرکت آلومینای ایران
بازدید رئیس و معاونین جهاددانشگاهی استان سمنان از مجموعه معادن و شرکت آلومینای ایران + فیلم
بازدید رئیس و معاونین جهاددانشگاهی استان سمنان از مجموعه معادن و شرکت آلومینای ایران + فیلم
بازدید رئیس و معاونین جهاددانشگاهی استان سمنان از مجموعه معادن و شرکت آلومینای ایران + فیلم
بازدید رئیس و معاونین جهاددانشگاهی استان سمنان از مجموعه معادن و شرکت آلومینای ایران + فیلم
بازدید رئیس و معاونین جهاددانشگاهی استان سمنان از مجموعه معادن و شرکت آلومینای ایران + فیلم
بازدید رئیس و معاونین جهاددانشگاهی استان سمنان از مجموعه معادن و شرکت آلومینای ایران + فیلم
بازدید رئیس و معاونین جهاددانشگاهی استان سمنان از مجموعه معادن و شرکت آلومینای ایران + فیلم
بازدید رئیس و معاونین جهاددانشگاهی استان سمنان از مجموعه معادن و شرکت آلومینای ایران + فیلم
بازدید رئیس و معاونین جهاددانشگاهی استان سمنان از مجموعه معادن و شرکت آلومینای ایران + فیلم
بازدید رئیس و معاونین جهاددانشگاهی استان سمنان از مجموعه معادن و شرکت آلومینای ایران + فیلم