معاونت پژوهشی و فناوری جهاددانشگاهی استان سمنان

حوزه پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی وظایف پژوهشی مثل انجام تحقیقات کاربردی و توسعه ای، ارایه مشاوره و خدمات علمی و فنی و پیگیری و بهره برداری از نتایج طرحهای تحقیقاتی را بر عهده دارد. معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی با هدف برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی، و هماهنگی فعالیت‌های این بخش طراحی و ایجاد شده است. به طورکلی فعالیت‌های حوزه پژوهشی به دو بخش ستادی-اجرایی تقسیم می شود. فعالیت‌های ستادی در معاونت پژوهش و فناوری و فعالیتهای اجرایی در واحدها و پژوهشکده‌ها و توسط گروه‌های پژوهشی و مراکز خدمات تخصصی انجام می شود.

گسترش روحیه تتبع و شکوفایی استعدادها در سطح جامعه برای نیل به خوداتکایی، گسترش اجرای طرح‌های کاربردی و نیمه صنعتی از طریق پیوند با دستگاه های اجرایی و مراکز علمی و تحقیقاتی و اصرار بر به کارگیری نتایج پژوهش از مهمترین اهداف این حوزه است.

حوزه پژوهشی یکی از بخش‌های مهم فعالیت جهاددانشگاهی به شمار می‌آید که عهده‌دار وظایف پژوهشی، انجام تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای، ارائه مشاوره و خدمات علمی و فنی و پیگیری و بهره برداری از نتایج طرح‌های تحقیقاتی است. معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی سمنان نیز همگام با اهداف جهاددانشگاهی کشور با هدف برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی، و هماهنگی فعالیت‌های این بخش ایجاد شده است.