هیأت امنا

جهاددانشگاهی‌ مطابق‌ اساسنامه‌ مصوب‌ جلسات‌ 262 و 263 شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ "نهادی‌ است‌ عمومی‌ و غیردولتی‌ زیر نظر شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌، دارای‌ شخصیت‌ مستقل‌" با اهداف‌" گسترش‌ تحقیقات‌ و شکوفایی‌ روحیه‌ تتبع‌ استعدادها، درسطح جامعه برای نیل به خود اتکایی ، توسعه‌ امور فرهنگی‌، گسترش‌ طرحهای‌ کاربردی‌ و نیمه‌ صنعتی‌" با وظایفی‌ که‌ در ماده‌ سوم‌ اساسنامه‌ به‌ عهده‌ آن‌ گذاشته‌ شده‌ است‌ فعالیت‌ دارد.

در اساسنامه برای‌ این‌ نهاد سه‌ رکن‌  در نظر گرفته‌ شده‌ است‌.

   - عالی‌ترین‌ مرجع‌ سیاستگذاری‌ (هیأت‌ امناء)

   - بالاترین‌ مقام‌ اجرایی‌ (رییس جهادانشگاهی‌)

   - تعیین‌ کننده‌ خط‌ مشی‌ و ناظر بر فعالیت ها (شورای‌ علمی‌)

هیأت‌ امنای جهاددانشگاهی‌ براساس‌ ماده‌ چهارم‌ و پنجم‌ اساسنامه‌ مصوب‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از ارکان‌ جهاددانشگاهی‌ به عنوان ،" عالی‌ترین‌ مرجع‌ سیاستگذاری‌" این‌ نهاد شناخته‌ می‌شود.

در جهت‌ اجرای‌ وظایف‌ کلی‌ جهاد و اجرای‌ سیاست‌های‌ تبیین‌ شده‌ توسط‌ هیأت‌ امناء و جهت فراهم‌ آوردن‌ زمینه‌ فعالیتهای‌ علمی‌ و پژوهشی‌، اجرای‌ دوره‌های‌ رسمی‌ و آموزش‌های‌ علمی‌ کاربردی‌ و تبلیغ‌ و ترویج‌ فرهنگ‌ و هنر اسلامی‌ و برنامه‌ریزی‌ فرهنگی‌ و تربیتی‌، چهار حوزه‌ معاونت‌ پژوهش‌ و فناوری‌، آموزشی‌، فرهنگی‌، پشتیبانی‌ و امور مجلس‌ در ستاد مرکزی جهاد که‌ "دفترمرکزی‌ جهاددانشگاهی‌" نامیده‌ می‌شود تشکیل‌ شده‌ است‌.

هیات امنا شامل: دکتر طیبی (رییس هیات امنا)، حجت السلام و المسلمین رستمی، دکتر محمدباقر نوبخت، دکترسعید نمکی،‌ حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید سعید رضا عاملی، دکتر شاهوردی، دکتر قرنفلی،‌ دکتر ایمانی خوشخو و دکتر منصور غلامی می شود

گفتنی است، دکتر محمدرضا پورعابدی –  دبیر هیات امنا و معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی می باشد.

کلید واژه ها: جهاددانشگاهی سمنان جهاددانشگاهی