رئیس جهاددانشگاهی سمنان خبر داد:

راه اندازی مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی توسط جهاددانشگاهی در استان سمنان

۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | ۱۲:۰۶ کد : ۵۵۸۱۷ آموزشی عمومی تاپ خبر
رئیس جهاددانشگاهی استان سمنان از صدور مجوز تأسیس مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی در این نهاد از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.
راه اندازی مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی توسط جهاددانشگاهی در استان سمنان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان سمنان، علی منصفی راد گفت: این مرکز، در راستای ایجاد مرکز جامع مشاوره و خدمات کارآفرینی و اشتغال جوانان استان سمنان راه اندازی شده و با اهداف و برنامه های مشخصی به ارائه خدمات در این حوزه می پردازد.

وی افزود: بر اساس دستورالعمل ارسالی از سوی توسط معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چهار نوع خدمت شامل خدمات مشـاوره کـارآفرینی، خدمات شتابدهندگی، خدمات فضای کاری مشترک و خدمات کافـه کـارآفرینی، توسـط این مرکـز مشـاوره و خدمات کارآفرینی در استان سمنان ارائه می شود.

رئیس جهاددانشگاهی استان سمنان ادامه داد: ارائه مشاوره های تخصصی مبتنی بر دانش کاربردی و نوآوری به صاحبان ایده، صاحبان کسـب و کـار، کارآفرینان، تعاونگران و متقاضیان ایجاد بنگاه های اقتصادی و ایجاد بستر لازم برای هدایت کسب و کارهای نوپـا (اسـتارت آپ هـا ) در راه انـدازی کسـب و کارهـای نوآورانه و کمک به بهبود فضای کسب و کار از مهمترین اهداف راه اندازی این مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی در جهاددانشگاهی استان سمنان است.

منصفی راد اضافه کرد: تقویت اکوسیستم های منطقه ای و توسعه فعالیتهای کارآفرینانـه، جمعـی و مشـارکتی بـا توجـه بـه مزیتها و ظرفیتهای اقتصادی کشور و استان، ایجاد ارتباط معنادار و پایدار بین فعالیتهای کارآفرینانه، فضای کسب و کار و تولید و افزایش ضریب موفقیت کسب و کارهای نوپا، کارآفرینان و تعاونگران از جمله اهداف دیگری است که این مرکز مشاوره برای دستیابی به آن تلاش می کند.

وی تأکید کرد: هدایت صاحبان سرمایه به فعالیتهای کارآفرینانه و شکل گیری یک هویت اجتماعی مشترک و جدید حول محور توسعه کارآفرینی در کشور بـرای گـروه های مختلف اجتماعی موثر در دولت و بخش خصوصی، بخش تعاون و جامعه نیز از جمله وظایف دیگر مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی خواهد بود.

کلید واژه ها: کارآفرینی مشاوره کارآفرینی استان سمنان مرکز مشاوره سمنان جهاددانشگاهی استان سمنان مشاوره جهاددانشگاهی سمنان جهاددانشگاهی


نظر شما :