پژوهشی و فناوری - آرشیو

اجرای طرح پژوهشی ارزیابی خصوصیات تولید مثلی قوچ سنگسری در استان سمنان
در مرکز به نژادی دام جهاددانشگاهی سمنان انجام شد؛

اجرای طرح پژوهشی ارزیابی خصوصیات تولید مثلی قوچ سنگسری در استان سمنان

رئیس جهاددانشگاهی استان سمنان گفت: طرح " ارزیابی خصوصیات تولیدمثلی قوچ سنگسری" با هدف شناسایی ویژگی های بارز این نژاد و به عنوان پیش زمینه ی انجام فعالیت های اصلاح نژادی آتی در مرکز تخصصی به نژادی دام جهاددانشگاهی استان سمنان اجرا شد.

ادامه مطلب