پژوهشی و فناوری - آرشیو

دو مأموریت مهم رویان در سال آینده
رئیس پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی در گفت و گو با ایسنا تشریح کرد:

دو مأموریت مهم رویان در سال آینده

رئیس پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی کشور گفت: توسعه دانش سلول های بنیادین و توسعه فعالیت شرکت های دانش بنیان دو مأموریت مهم و اصلی رویان در سال آینده خواهد بود.

ادامه مطلب
سرمایه گذاری پژوهشی ده ساله جهاددانشگاهی در استان سمنان
رئیس پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی کشور در سمنان خبر داد:

سرمایه گذاری پژوهشی ده ساله جهاددانشگاهی در استان سمنان

رئیس پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی کشور گفت: با راه اندازی شعبه منطقه ای پژوهشکده رویان جهاددانشگاهی استان سمنان در شهرستان مهدیشهر، سرمایه گذاری پزوهشی ده ساله در استان آغاز می شود.

ادامه مطلب